Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2015

bartoosz
6964 3f14
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaAgnya Agnya
bartoosz
We are dying from overthinking. We are slowly killing ourselves by thinking about everything. Think. Think. Think. You can never trust the human mind anyway. It’s a death trap.  
— Anthony Hopkins
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viaAgnya Agnya
Sponsored post
soup-sponsored
bartoosz
Człowiek jest istotą opowiadającą, a nie słuchającą. Czy gdy w towarzystwie ktoś opowiada, wszyscy pozostali słuchają? Nie, oni czekają na moment, by móc wejść ze swoją opowieścią. Człowiek musi opowiedzieć siebie. Być może najbardziej tragiczny jest człowiek, który by siebie nie opowiedział. A takich bezimiennych ludzi bez opowieści są miliony.
— Wiesław Myśliwski, „Gra z czasem”, Tygodnik Powszechny 41/2013
Reposted fromlifeless lifeless viaAgnya Agnya
bartoosz
5974 fbb5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAgnya Agnya
bartoosz
bartoosz
3114 85cc 500
bartoosz
2959 06b6
Reposted byjagger jagger
bartoosz
2790 59af 500
Reposted byrelleoh relleoh
bartoosz
2112 3113 500
bartoosz
1937 4c56 500
Reposted byskfkatastrofo
bartoosz
1790 55a8 500
bartoosz
1627 df35 500
Reposted byharpagandirtyappleglasswiccThanksCatgoldenboyThanksCat
bartoosz
1448 f28b
Reposted bydirtyapple dirtyapple
bartoosz
1235 e004 500
bartoosz
1037 b0e5
bartoosz
0861 34ae 500
Reposted byloveisadogfromhell loveisadogfromhell
bartoosz
bartoosz
bartoosz

February 20 2015

bartoosz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...